Pölynhallinta ja P1-puhtausluokka rakennusprojektissa

Rakennustöiden puhtausluokitus P1 kuvaa rakennustapaa, jolla päästään hyvään ja tavoiteltuun sisäilmaan. P1 on varsin ajankohtainen asia ja sen rooli laadukkaassa rakentamisessa kasvaa jatkuvasti.

Katso tästä Skanskan logistiikka-aluevastaava Iiris Kuukasjärven haastattelu P1-puhtausluokan rakentamisesta Helsingin Kaupunkiympäristötalon työmaalla, jossa Helsingin kaupunki toimii rakennuttajana. (Videossa on ääni ja tekstitys.)

P1-puhtausluokan puhtaudenhallintaa Kaupunkiympäristötalon rakennustyömaalla

 

Varmista hyvä sisäilman laatu P1-puhtausluokan rakentamisella

P1-työmaalogo

Haluttu lopputulos, eli sisäilmaston laatu, määrittelee työmaan puhtausvaatimukset. Mikäli rakennuttaja tavoittelee luokan S1 tai S2 mukaista sisäilmastoa, rakennustöiden laadunhallintaprosessien pitää olla kunnossa myös pölynhallinnan osalta. Rakennustöiden pitää noudattaa puhtausluokkaa P1.

Tämä nettisivu pyrkii valottamaan P1-puhtausluokan rakentamisen keskeisiä vaatimuksia ja menetelmiä, joilla onnistut P1-rakentamisessa.

 

P1-puhtausluokka rakennusprojektissa

Lataa tämän sivun sisältö kätevänä P1-puhtausluokan rakentaminen -e-kirjana

 

 

Puhtausvaatimukset tulevat tilaajalta

Haluttu lopputulos, eli sisäilmaston laatu, määrittelee työmaan puhtausvaatimukset. Mikäli rakennuttaja tavoittelee luokan S1 tai S2 mukaista sisäilmastoa, rakennustöiden laadunhallintaprosessien pitää olla kunnossa myös pölynhallinnan osalta. Rakennustöiden pitää noudattaa puhtausluokkaa P1.

Hyvää_sisäilmaa_P1-puhtausluokallaSisäilmaluokitukset S1 ja S2

Sisäilmaluokitus 2018 julkaistiin maaliskuussa 2018. Kyseinen luokitus on olennainen P1-puhtausluokan rakentamisen kannalta, sillä P1 perustuu S1- ja S2-sisäilmaston vaatimusten saavuttamiseen. P1 onkin uudessa sisäilmaluokituksessa ainoa puhtausluokka, aiemman P2:n poistuttua.

S1: Yksilöllinen sisäilmasto

Tilan sisäilman laatu on erittäin hyvä eikä tiloissa ole havaittavia hajuja. Sisäilmaan yhteydessä olevissa tiloissa tai rakenteissa ei ole ilman laatua heikentäviä vaurioita tai epäpuhtauslähteitä. Lämpöolot ovat viihtyisät eikä vetoa tai ylilämpenemistä esiinny. Tilan käyttäjä pystyy yksilöllisesti hallitsemaan lämpöoloja. Tiloissa on niiden käyttötarkoituksen mukaiset erittäin hyvät ääniolosuhteet, ja hyviä valaistusolosuhteita on tukemassa yksilöllisesti säädettävä valaistus.

S2: Hyvä sisäilmasto

Tilan sisäilman laatu on hyvä eikä tiloissa ole häiritseviä hajuja. Sisäilmaan yhteydessä olevissa tiloissa tai rakenteissa ei ole ilman laatua heikentäviä vaurioita tai epäpuhtauslähteitä. Lämpöolot ovat hyvät. Vetoa ei yleensä esiinny, mutta ylilämpeneminen on mahdollista kesäpäivinä. Tiloissa on niiden käyttötarkoituksen mukaiset hyvät ääni- ja valaistusolosuhteet.

 Ylös

 

Ei vain sisäilman laadun takia

P1-puhtausluokituksen käyttöönotto on ollut työmailla hidasta, sillä se nähtiin aluksi työtä hidastavana tekijänä. Käytännössä on kuitenkin pystytty osoittamaan, että työmaan hyvä järjestys ja siisteys, ja sitä kautta sujuva eteneminen työvaiheesta toiseen, voi tuoda suuria kustannussäästöjä.

Myös rakennustyöntekijöiden hyvinvointi paranee tehokkaalla pölynhallinnalla.

Hyödyt P1-puhtausluokan tavoittelemisesta ovat konkreettisia sekä rakennushankkeen tilaajille että urakoitsijoille. Tilaajalle hyöty konkretisoituu heti luovutuksen jälkeen, sillä puhtaan rakennuksen käytön voi aloittaa välittömästi. Urakoitsijan hyöty syntyy työn tehokkuuden kasvamisesta ja työturvallisuuden paranemisesta.

Ylös

 

Tieto ei lisää tuskaa P1-puhtausluokassa

P1-puhtausluokan rakentaminen asettaa vaatimuksia eri osapuolten väliselle tiedonkululle. Kaikkien rakennushankkeeseen osallistuvien tulee ymmärtää, mitä P1-puhtausluokitus vaatii, jotta asetettuihin tavoitteisiin päästään.

Urakoitsijoiden pitää olla hyvin tietoisia P1-rakentamisen erityispiirteistä tavanomaiseen rakentamiseen verrattuna, jo urakkaneuvotteluista alkaen, jotta vaatimukset on huomioitu jo tarjouksen jättövaiheessa. Kannattaakin järjestää erillisiä P1-perehdytystilaisuuksia sisätyövaiheisiin osallistuville urakoitsijoille.

Ylös

Puhtaudenhallinta on asennekysymys

Jotta sisäilmatavoitteeseen päästään, edellytetään rakennustöiltä määrätietoisia toimenpiteitä ja hyvää rakennustapaa. Jokaisen rakennusyrityksen kannattaisi luoda oma, toimiva mallinsa P1-rakentamiseen.

• Järjestä riittävä perehdytys ja koulutus kaikille työmaalla työskenteleville.

• Tee työntekijöille selväksi pölynhallinnan ja yleisen siisteyden ylläpidon tärkeys, jotta työntekijät suhtautuvat puhtaudenhallintaan oikealla asenteella.

• Koulutuksessa kiinnitä erityisesti työntekijöiden huomio pölyäviin työvaiheisiin ja niiden haitallisuuteen, valittuihin työmenetelmiin ja laitteisiin sekä laitteiden oikeaan käyttöön ja huoltoon.

• Nimeä työmaalle erillinen P1-puhtausluokan rakentamisen vastaava. Hänen tehtävänsä on tarkkailla osastointien toimivuutta, alipaineistus-ja kohdepoistolaitteiden kuntoa ja suodattimien vaihtoa, sekä yleistä puhtautta.

Ylös

 

valvoja ja rakennusmestari tutkivat  P1-puhtausluokan rakentamisen toteutumista

Vastuut ja roolit P1-rakentamisessa

Pölynhallinta on yhteispeliä, jossa kullakin osapuolella on oma roolinsa. Hyväkään P1-suunnitelma ei tee työstä pölytöntä, jos työntekijät eivät noudata yhteisiä pelisääntöjä. Yksikin välinpitämätön työntekijä voi pilata hyvän suunnitelman.

Tässä ovat P1-rakentamiseen liittyviä eri osapuolten rooleja pölynhallinnassa. Onko sinun työmaallasi roolit hallussa?

rakennuttajaRakennuttaja päättää ja asettaa sisäilmatavoitteen, S1- tai S2- sisäilmastoluokan, kohteelle. Hän esittää tähän tavoitteeseen pääsemiseksi suunnitellut ratkaisut suunnittelijalle ja urakoitsijalle.

 

 

urakoitsijaPääurakoitsija tekee hankekohtaisen P1-pölynhallintasuunnitelman. Sen tavoitteena on parantaa pölynhallintaa työmaalla. Suunnitelmassa huomioidaan yllä mainitut sisäilmastolle ja rakennustöiden puhtaudelle asetetut vaatimukset. Siinä kuvataan pölynhallinnan periaatteet ja käytännöt, ja se ohjeistaa kaikkien työmaahan liittyvien urakoitsijoiden toimintaa. Kouluttamal-
la rakennustyöntekijät varmistetaan, että P1-rakentamisen keskeiset osa-alueet ovat hallussa.

 

noun_construction worker_973470_000000Työnjohtaja vastaa pölynhallinnan toteutumisesta. Hänen vastuullaan ovat pölynhallintamenetelmät ja niissä käytettävät laitteet. Työnjohtaja ohjaa rakennustyötä, siivousta ja materiaalien varastointia siten, että puhtausvaatimukset täyttyvät. Työnjohtaja on myös vastuussa havaittujen puutteiden ja virheiden korjaamisesta.

 

rakennusmiesTyöntekijän tehtävä on noudattaa annettuja ohjeita, käyttää pölynhallintaan tarkoitettuja laitteita, kuten kohdepoistolaitteita sekä huoltaa niitä. Hän myös hallitsee oman työnsä aiheuttamaa pölyä sekä pitää työalueensa järjestyksessä. Hän voi myös havainnoida työmaan puhtautta ja tiimin työtapoja, sekä ehdottaa parannuksia.

 

SiivoojaRakennussiivoojan tehtävä on toimia laadunvarmistajana ja suorittaa korjaavia toimenpiteitä rakennustyöntekijöiden tekemän aktiivisen pölyntorjunnan, jätteenkäsittelyn sekä käytössä olevan passiivisen pölynhallinnan ohella. Siivouksessakin on noudatettava huolellisuutta, jotta aiemmat pölynhallintatoimenpiteet eivät vesity esimerkiksi väärillä siivousmetodeilla.

 

valvojaValvojan tehtävä on tarkastaa, että pölynhallinta on tehty työmaalla asianmukaisesti, ja että määräykset toteutuvat. Hän voi esittää vaatimuksia asioiden korjaamiseksi myös pölynhallinnan osalta. Valvoja on rakennuttajan ja loppukäyttäjän edun varmistaja.

 

Ylös

 

Rakennustyömaan puhtaussuunnitelma - miksi ja miten?

P1-puhtausluokan rakentamisessa suunnittelun merkitys kasvaa. Pölynhallinnalla urakoitsija pyrkii estämään rakennuspölyn leviämisen työympäristöön ja rakennustyöntekijöiden sekä rakennuksen loppukäyttäjien altistumisen pölyn terveyshaitoille. Rakennuttajan antamat tavoitteet rakennushankkeen puhtausluokasta ohjaavat urakoitsijaa puhtaussuunnitelman, eli pölynhallintasuunnitelman teossa.

puhtaussuunnitelma rakennustyömaalleOsana rakennushankkeen yleistä turvallisuussuunnittelua ja erityisesti P1-puhtausluokan rakentamisen suunnittelua, on urakoitsijan tehtävä myös pölynhallintasuunnitelma, johon työmaan puhtaustavoitteet kirjataan. Puhtaussuunnitelmassa työvaiheiden suunnitteluun, ja lohkojen sekä alueiden osastointiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Puhtaussuunnitelmassa otetaan myös kantaa rakennustarvikkeiden kuljetukseen ja varastointiin sekä tilojen osastointiin, kohdepoistoon ja siivoukseen työn aikana.

Rakennuttajan, urakoitsijan ja suunnittelijan välisissä työmaan aloituskokouksissa esitellään suunnitellut pölynhallintaratkaisut, joilla puhtaustavoitteisiin päästään. Valituista sisäilmasto-, puhtaus- ja materiaaliluokista laaditaan tiedote, joka jaetaan työmaan jokaiselle työntekijälle kirjallisesti.

Lue lisää puhtaussuunnitelman teosta.

 

Tunne pöly ja riskit, niin löydät ratkaisut

Jotta onnistut pölynhallintasuunnittelussa, sinun on tunnistettava:

Tunne riskit puhtaudenhallinnassa• Missä ja milloin työmaalla syntyy pölyä
• Miten kauan pölyävät työvaiheet kestävät
• Minkä tyyppistä pölyä syntyy
• Ketkä työntekijöistä altistuvat pölylle.

 

 

Näin löydät myös tehokkaimmat ratkaisut pölypitoisuuksien vähentämiseen. Näiden tietojen perusteella voit tehdä turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät riskiarvioinnit sekä miettiä niiden seuraamukset. Voit myös poistaa välittömät riskitekijät.

Riskianalyysisi perusteella voit valita oikeat suojaustoimenpiteet niille riskeille, joita et vielä ennakkoon pystynyt poistamaan. Kiinnitä myös huomiota käyttöturvallisuustiedotteisiin ja kemikaaliluetteloihin, jotta ne ovat työntekijöiden saatavilla ja tiedossa.

Vaadi hengityssuojainten käyttöä silloin, kun valitut pölynhallintamenetelmät eivät suojaa työntekijää riittävästi. Pyydä työntekijöitä ilmoittamaan työnjohdolle havaitsemistaan vaaratekijöistä.

Ylös

Tee puhtaussuunnitelma

polynhallintasuunnitelmaMerkitse valitsemasi pölyttömät työmenetelmät sekä suojausmenetelmät työmaan puhtaussuunnitelmaan. Varmistu siitä, että kaikki työmaalla työskentelevät henkilöt toimivat
saumattoman yhteispelin säännöin. Ota myös keskeiset pölynhallintaan liittyvät asiat mukaan urakka-asiakirjoihin.

Kirjaa suunnitelmaan myös käyttö- ja kulkurajoitukset, pölynhallintaan liittyvä toiminta ja tiedottaminen rakennustyömaalla. P1-puhtausluokka edellyttää puhtaussuunnitelmaa, jossa on huomioitu myös työmaan osastointi, rakennustarvikkeiden kuljetus, varastointi ja suojaus sekä tilojen siivous.

Ota suunnitelmassasi kantaa myös ilmanvaihtokanavien suojaamiseen pölyävien työvaiheiden välissä. Pölyävät ja likaavat työvaiheet pitää saattaa loppuun ennen lopullisten pintojen tekoa sekä ilmanvaihtolaitteiden toimintakokeita ja säätöä.

Ylös

 

Ota P1-rakentamisen keskeiset osa-alueet haltuun 

Alla on listattuna P1-rakentamiseen liittyvät keskeiset osa-alueet, joita toteuttamalla pääset pölyttömään lopputulokseen. Samalla ehkäistään rakennusvaiheesta peräisin olevien epäpuhtauksia kulkeutumisen sisäilmaan rakennuksen käytön aikana.

Lohkoilla hallitaan puhtautta

Osa rakennuksesta voi olla jo viimeistelyvaiheessa, kun toisessa osassa vielä tehdään pölyäviä töitä. Asuntojen P1-puhtaustason saavuttamisen edellytyksenä on, että porraskäytävän pölyävät työt, kuten tasoitus, hionta ja ensimmäinen maalauskerta, ovat valmiita. Porraskäytäville ei aseteta P1-vaatimuksia.

Jotta pääset puhtaustavoitteisiiin, erota puhtausluokan P1 jo saavuttaneet tilat muista lohkoista esimerkiksi huoneistoittain tasoitetöiden ja märkätilojen laatoituksen jälkeen. Tee näihin tiloihin ”P1-lohko” tai ”P1-alue”-merkintä.  Lataa tästä P1-kylttejä useilla kielillä. Tämän jälkeen voit tehdä lattiapäällysteet ja lopulliset seinäpinnat.

Lataa P1-työmaakylttejä eri kielillä.

Mikäli pölyäviä työvaiheita tehdään, on ne tehtävä ulkopuolella tai käytettävä kohdepoistolaitteita. Siivouksen tarvetta voit vähentää käyttämällä kohdepoistolaitteita, kuten CAMUa, tai imuriin kiinnitettävää kohdepoistoa.

Ylös

 

Ilmanvaihtokanavien suojelu on olennaista

Yksi olennaisimpia asioita P1-rakennustyömaalla on muistaa suojella ilmanvaihtoa! Sen kun pitää mielessä, on jo päässyt pitkälle matkalla kohti P1-puhtausluokan rakennustyömaata.

Ilmanvaihtokanavien suojaus Hartelan työmaallaPuhtaussuunnitelman tuleekin sisältää tiedot siitä, miten ilmanvaihtokanavat voidaan asentaa ja suojata niinä aikoina, kun tehdään pölyäviä työvaiheita. Samoin puhtaussuunnitelma selvittää miten pölyävät työvaiheet voidaan tehdä loppuun ennen ilmanvaihtolaitteiden toimintakokeita ja säätötyötä. Eli ennen kuin poistat suojukset ilmanvaihdon päätelaitteista, täytyy rakennuksen olla puhdas.

 

Ennen kuin ilmanvaihtojärjestelmä käynnistetään toimintakokeita varten, tulee rakennuksen puhtaus varmistaa. Jotta ilmanvaihtojärjestelmä ei likaannu toimintakoevaiheessa, tulee tilojen täyttää tietynlaiset puhtausvaatimukset.

Rakennusmateriaalien ja tarvikkeiden säilyttäminen tiloissa ei saa estää siivousta. Suojapahvit ja -muovit on poistettu tässä vaiheessa, joten tiloissa voi tehdä vain pölyämätöntä työtä ilman kohdepoistoa. Kun rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä on toteutettu puhtausluokan P1 mukaisesti ja itse rakennusaikainen puhtaudenhallinta on myös tehty P1-puhtausluokan mukaisesti, voit olla kohtuullisen varma siitä, että rakennusaikaisia epäpuhtauksia ei pääse sisäilmaan.

Ylös

 

Kolmivaiheinen prosessi pölynhallintaan

Pölynhallinta on kolmivaiheinen prosessi, joka muodostuu aktiivisesta ja passiivisesta pölynhallinnasta sekä korjaavista toimenpiteistä, eli siivoamisesta. Prosessin aikana pyritään minimoimaan materiaalien työstössä ja käsittelyssä syntyvä pöly, sekä poistamaan pöly tiloista, ennen kuin se pääsee leviämään hallitsemattomasti työmaalla.

Hyvällä pölynhallintaprosessilla muodostat jatkuvan toimintamallin, jossa noudatat vähemmän pölyäviä työtapoja, hallitset työmaan ilmatilaa osastoinneilla ja alipaineistuksella sekä kiinnität huomiota siivoukseen, materiaalien varastointiin ja logistiikkaan. Tarkkaile pölynhallintaprosessin laatua jatkuvasti, ja tee korjaavat toimenpiteet heti, kun havaitset virheitä.

Tutustu pölynhallintaprosessiin Käytännön pölynhallinta -sivultamme, josta voit myös ladata ilmaisen e-kirjan Pölynhallinta on laatuprosessi.

Ylös

Loppusiivous

Ennen kuin tilaaja vastaanottaa kohteen, on sitä edeltävässä loppusiivouksessa saavutettava puhtaustaso, jonka tilaaja on alunperin asettanut tavoitteeksi hankkeeseen ryhdyttäessä. Loppusiivous pysyy budjetissa ja hoituu sille varatussa ajassa, kun pölyttömyydestä ollaan huolehdittu koko hankkeen ajan. Lue lisää siivouksesta alta.

Puhtauden arviointi

Ennen rakennuksen luovutusta arvioi kaikki näkyvät pinnat sekä kalusteiden sisäpinnat. Sallituille pölykertymille on asetettu 1-3 % raja-arvot. Luovutuskunnossa olevan rakennuksen pinnoilla ei saa olla hienojakoista pölyä, joka voi levitä hengitysilmaan rakennuksen käytön aikana.

Myös piiloon jäävien rakenteiden, kuten alakattojen ja ilmanvaihtokanavien sisä- ja ulkopintojen on oltava puhtaita. Tarkasta ilmanvaihtokanavien sisäpintojen puhtaus ja tarvittaessa puhdista ne ennen toimintakokeita. Ilmanvaihtokanavien pintojen ja myös muiden rakennuksen pintojen puhtauden voit tarkistaa esimerkiksi geeliteippimenetelmällä.

Ylös

Työmaan logistiikka on osa puhtaudenhallintaa

Puhtaudenhallintasuunnitelmassa on otettava kantaa myös siihen, missä ja milloin työmaalla saa liikkua, ja miten työssä käytettäviä ja työmaalla varastoitavia materiaaleja käsitellään. Myös kuljetusten aikaiset puhtausvaatimukset tulee huomioida, erityisesti ilmanvaihtojärjestelmän osien kohdalla.

P1-puhtausluokan kyltit monikielisinä - lataa

 

Liikkumisen hallinta

Pölynhallintaan liittyy olennaisesti myös liikkumisen hallinta tiloissa. Kun hallitset materiaalien ja henkilöiden liikkumista työmaalla, hallitset myös tilojen puhtautta.

Lataa tästä P1-kylttejä eri kielillä.

Merkitse selvästi puhtaat ja likaiset tilat sekä rajoita kulkua näiden välillä. Turhaa läpikulkemista pitää välttää, sillä liikkuminen tilassa liikuttaa ilmavirtaa ja levittää pölyä. Ovet jäävät helposti myös auki, jolloin osastoinnin merkitys vesittyy.

Varma tapa hallita liikkumista tiloissa, on asentaa kiinteät osastointiovet, jotka varustetaan lukoilla. Luovuta avaimet vain niille työntekijöille, joiden on työn takia välttämätöntä kulkea osastointiovista. Lukitsemalla tilat toimintakokeiden jälkeen, varmistat, että saavutettu puhtaustaso säilyy rakennuksen vastaanottoon saakka.

Materiaalien varastointi

Rakennusmateriaalien ja -tarvikkeiden säilyttäminen tiloissa ei saa estää siivousta. Mitä vähemmän työmaalla varastoidaan tavaraa sitä vähemmän syntyy vaikeasti siivottavia pölypesäkkeitä ja epämääräisiä tavarakasoja. Työmaalla tulisi säilyttää vain työn alla olevassa työvaiheessa tarvittavat materiaalit.

Materiaalien suojaus

P1-puhtausluokan vaatimukset kannattaa huomioida jo materiaaleja tilatessa, jotta niiden pakkaustavat ja kuljetukset täyttävät vaatimukset.

Suojaa rakennusmateriaalit kastumiselta ja likaantumiselta kuljetuksen, välivarastoinnin sekä asennuksen aikana. Säilytä sisätiloissa varastoitavat materiaalit siirtolavoilla, jotta niiden liikuttaminen on helppoa. Suojaa lavoilla säilytettävät materiaalit pressuilla, jotta pinnoille laskeutuva pöly ei likaa materiaaleja tai aiheuta materiaalin vaurioitumista.

Materiaalien kuljetukset

Rakennusmateriaalien, erityisesti ilmanvaihtojärjestelmän osien toimitukset suunnitellaan täsmätoimituksina asennusaikataulun mukaisesti. P1-puhtausluokassa pyritään välttämään työmaalla tapahtuvaa välivarastointia.

Ilmanvaihtokanavien kuljetuksessa ja asennuspaikalla varastoinnissa tulee huolehtia siitä, että kanavien päät ovat tulpattuina. Kanavien ulkopinta ei myöskään saa likaantua.

Ylös
 

Siivous kunniaan

Siivous rakennustyömaalla on yksi rakennusprosessin tärkeä, mutta joskus vähätelty työvaihe. Pölyttömyyttä on vaikea saada aikaan ilman säännöllistä ja oikein toteutettua siivousta. Siivouksesta vastaavan tahon olisi hyvä osallistua esimerkiksi työmaakokouksiin, jotta tiedonkulku varmistetaan sekä vältytään turhalta työltä ja ylimääräisiltä kustannuksilta. Projektisuunnitelmaan kannattaa sisällyttää riittävä aikavaraus loppusiivoukselle.

Voisi jopa kärjistetysti sanoa, että jos pölyä joudutaan merkittävässä määrin siivoamaan, on pölynhallinta epäonnistunut. Rakennussiivousta ei voida koskaan välttää kokonaan. Turhan työn määrää voidaan kuitenkin vähentää ennalta ehkäisevillä toimenpiteillä, jolloin siivoustyössä voidaan keskittyä yhä enemmän laadun tuottamiseen. Kun miellät rakennussiivouksen yhdeksi rakennusprosessin työvaiheeksi, ei se jää muiden töiden jalkoihin. Hyvällä suunnittelulla pääset parhaaseen lopputulokseen, ja eliminoit päällekkäiset työvaiheet, odotusajat ja jo kertaalleen tehdyn työn uudelleen tekemisen.

P1-työmaalla rakennussiivous ainoana toimenpiteenä ei koskaan ole riittävä ratkaisu. Siivous on korjaava toimenpide, jonka rooli pitäisi nähdä ensisijaisesti laadunvarmistajana. Tämä tarkoittaa sitä, että pölynhallinta on läsnä kaikissa työvaiheissa koko rakentamisen ajan. Myös siivouksessa, jossa on käytettävä pölyämättömiä siivousmenetelmiä suunnitelman ja ohjeiden mukaisesti. Siivouksen laatua seurataan ja poikkeamat dokumentoidaan sekä tehdään suunnitelma niiden korjaamiseksi.

 

Siivous on tehtävä oikein P1-työmaalla

Rakennussiivous rakennusimurilla

Alla on joitakin erityisesti P1-rakentamisessa huomioitavia rakennussiivoukseen liittyviä ohjeita.

• Tee siivoussuunnitelma perustuen tavoiteltuun sisäilmaluokitukseen ja P1-rakentamiseen.
• Kouluta siivoushenkilökunta P1-siivoukseen ja tiedota jatkuvasti.

Menetelmät ja välineet

• Käytä siivouksessa pölyä sitovia siivousmenetelmiä, jotta hiukkaset eivät nouse pinnoilta sisäilmaan.

• Imuroi karkea irtolika tai kokoa se lattiankuivainlastalla. Poista hieno irtolika nihkeäpyyhinnällä vettä sietäviltä, sileiltä pinnoilta.

• Älä käytä siivouksessa harjaavia menetelmiä. Harjan käyttö on kiellettyä P1-puhtausluokassa.

• Käytä siivouksessa lastaa ja keskuspölynimuria, tai teollisuusimuria, jossa on HEPA-suodatin. Pölyn siirtyminen ilmaan siivotessa aiheutuu usein imurin letkun siirtämisestä, joten kiinnitä letkun käsittelyyn huomiota.

  • Kannettava imuri voi olla toimiva ratkaisu. Puhdista imuri aina käytön jälkeen ja vaihda suodatin valmistajan ohjeen mukaisesti.

  • Kiinnitä huomiota muidenkin siivousvälineiden valintaan. Esim. mikrokuituiset siivoustekstiilit sitovat hyvin pölyä ja niitä voi myös kosteuttaa pölynsidonnan parantamiseksi.

  • Levykehysmoppi, jossa on pölyä sitova lankaosa, on hyvä myös tasopintojen ja seinien sekä kalusteiden pyyhintään.

Siivouksessa käytettävät aineet ja hengityssuojaimet

• Käytä P1-tiloissa hajuttomia puhdistus-, suoja ja hoitoaineita, sisäilmaluokituksen määräysten mukaisesti.

• Käytä P2-luokan hengityksensuojainta sekä muita rakennustyömaan suojavarusteita.

Työmaan järjestys, jolla parannetaan siivottavuutta

• Varmista, ettei työmaan tiloissa varastoida pitkiä aikoja rakennusmateriaaleja tai muita tarvikkeita, jotka estävät tilojen siivousta.

• Vaadi, että työvaiheissa tarvittavat rakennusmateriaalit säilytetään helposti siirrettävien kuormalavojen päällä, jotta materiaalien alle ei pääse syntymään vaikeasti siivottavia pölyloukkuja.

• Kuormat täytyy vielä suojata pressuilla tai muoveilla, jotta mahdolliset pölylaskeumat ovat helposti siivottavissa.

• Kerää jätteet työpistekohtaisiin jäteastioihin, joita on riittävä määrä ja tyhjennä ne säännöllisesti.

Ylös

 

Seuraa, mittaa ja korjaa

Jotta voit luotettavasti valvoa suunnitelman toteutumista, on työmaalla suoritettava säännöllisesti mittauksia, mikäli altistumista pölylle tai muille vaarallisille aineille ei muuten voida todeta. Riskien arviointia pitää päivittää tarvittaessa.

Seuraa puhtaustavoitteiden toteutumista säännöllisesti työmaakokouksissa. Parantele pölynhallintasuunnitelmaa jatkuvasti - sitä ei pidä kopioida edelliseltä työmaalta, koska jokainen rakennushanke on erilainen. Toki moni asia toistuu samankaltaisena työmaalta toiselle.

Onnistuneella pölynhallintasuunnitelmalla kustannukset pysyvät hallinnassa ja työturvallisuus, työtehokkuus sekä viihtyvyys työmaalla paranevat.

Ylös

Vähennä pölyä ja toteuta hyvää ilmanlaatua

Valitsemalla vähemmän pölyävät materiaalit ja menetelmät sekä käyttämällä pölyn kohdepoistolaitteita työmaalla toteutetaan aktiivista pölyntorjuntaa. Ilmanpuhdistimia ja alipaineistajia käyttämällä sekä osastoimalla eri työvaiheissa olevat tilat, luodaan perusta rakennuksen hyvälle sisäilmastolle. Näillä ennalta ehkäisevillä toimenpiteillä voidaan vähentää työmaan pölykuormaa ja erityisesti pienhiukkasten määrää jopa kymmenillä kiloilla. Siis, kymmeniä kiloja vähemmän hengitettävää ja vaikeasti siivottavaa hienopölyä!

Ylös
 

p1-rakentaminen-mockupLataa tämän sivun sisältö ilmaisena e-kirjana "P1-puhtausluokan rakentaminen"

22-sivuinen e-kirja valottaa P1-puhtausluokan rakentamisen keskeisiä vaatimuksia ja menetelmiä, joilla onnistut P1-rakentamisessa.

Lataa e-kirja

Skanska rakentaa Helsingin Kaupunkiympäristötaloa P1-puhtausluokan mukaisesti

Lue case studystä, millaisia P1-puhtausluokan menetelmiä työmaalla käytettiin.

Consair case study Skanskan KaupunkiympäristötaloMm. värikoodaus oli apuna hallittaessa kuutta puhtaudenhallinnan kannalta tärkeää vaihetta.

Erityisesti muurareiden apuna oli CAMU D2 -kohdepoistolaite pitämässä keuhkot ja työmaa puhtaina.

Hartela rakensi Irjalan päiväkodin ja koulun P1-puhtausluokan rakennushankkeena

Lue lisää case studysta ja katso video.

CASE Study Hartela P1-työmaa Irjalan päiväkoti ja kouluTampereen kaupungin tilakeskuksen tavoitteena, oli saavuttaa hyvä sisäilma Irjalan koulussa ja päiväkodissa Tampereella. Hartela rakensi kohteen P1-puhtausluokan vaatimusten
mukaisesti.

CAMU-kohdepoistolaite Hartelan P1-työmaalla Irjalan koululla-1

Pylon toteutti Minervaskolanin saneerauksen P1-puhtausluokan mukaisesti 

Lue case studysta, miten P1-rakentamista toteutettiin Helsingin Töölössä.

Pylon Minervaskolanin P1-saneerausPylon toteutti Minervaskolanin saneerauksen
P1-puhtausluokan mukaisesti. Kohteella
oli kattava pölynhallinta-
suunnitelma. Pylonissa P1-pölynhallinta on
järjestelmällistä ja mietittyä.

 

Rakennusprojektin pölynhallintaan ja P1-puhtausluokan rakentamiseen liittyviä blogejamme